polimery PMS Sprawdzony dostawca urządzeń do aplikacji... Kleje do szyb ... .. MS Polimery i Hybrydy... Kleje i szczeliwa  poliuretanowe... Standardowe opakowania
Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS)

OGÓLNA WARUNKI SPRZEDAŻY                                                                                                                                                                                                                                                                                       


SOOLER MARCIN ASZYK , Brzozówka, Ul.Owocowa 36 , 87-123 Dobrzejewice


§ 1 Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest SOOLER MARCIN ASZYK (dalej zwana Sooler).

OWS stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sooler, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.

Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, a najpóźniej w momencie podpisania umowy (o ile została sporządzona w formie pisemnej) lub złożenia zamówienia. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sooler.pl oraz w siedzibie SOOLER

W sytuacji, kiedy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmą Sooler, wówczas zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS przy wszystkich pozostałych umowach sprzedaży pomiędzy stronami.

§ 2 Ceny

Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej firmy Sooler mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ceny określone w cennikach i ofertach wysłanych lub w inny sposób otrzymanych przez kontrahentów są wiążące do czasu wydania nowego cennika lub nowej oferty. Do cen podanych w cennikach doliczeniu podlega podatek VAT. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, przeliczonych wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Nadto Sprzedający zastrzega, iż ceny określone w cennikach są cenami przyjętymi dla sprzedaży dla dużych odbiorców, w hurtowych opakowaniach. W sytuacji sprzedaży w ilościach nie hurtowych, powodujących m.in. konieczność rozpakowania opakowań zbiorczych, ceny określone w cennikach mogą ulec zwiększeniu o koszty manipulacyjne.

§ 3 Zamówienia

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i pisemne (lub za pośrednictwem faksu lub email’a) potwierdzenie jego przyjęcia przez firmę Sooler.

Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone na druku zamówienia Sooler lub w postaci email’a lub fax’u i podpisanie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Kupującego, bądź osobę/y dysponujące stosownym pełnomocnictwem.

Do pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i informacje:
- osoba prawna: aktualny odpis z rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i REGON,
- spółki osobowe kodeksu spółek handlowych: aktualny odpis z rejestru sądowego KRS, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON,
- spółka cywilna: aktualne odpisy z ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON,
- osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON.

Sooler przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.

Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia do godz. 12:00, a zamówienie złożone po godzinie 12:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego.

§ 4 Dostawa towarów

Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji chyba, że Sprzedający, w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia. 

Strony ustalają jako zasadę, że towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem chyba, że strony w drodze odrębnego porozumienia (umowy) postanowią inaczej. Z chwilą odbioru towarów na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru.

W przypadku, gdy Sooler zapewnia transport zamówionego towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.

Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania towaru, odebrać komplet związanych z transportem dokumentów oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.

§ 5 Transport, terminy dostaw

Podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju. Koszt postoju pokrywa Kupujący.

W przypadku, gdy Sooler zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia w/w oświadczenia uważa się, że towar dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.

Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sooler nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sooler zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

§ 6 Warunki płatności

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Sprzedający wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru.

W przypadku, gdy towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zostanie obciążony kosztami opakowań zwrotnych.

W przypadku, gdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość Towaru, Sooler może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie i zapakowanie Towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub w potwierdzeniu zamówienia.

Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sooler odpowiednią kwotą pieniężną.

Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.

Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Sooler.

§ 7 Zabezpieczenia wykonania umowy

Na podstawie wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, Sooler określi wysokość kredytu kupieckiego oraz formę zabezpieczenia kredytu. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego SOOLER  ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie informacje Sooler traktuje jako poufne.

Sooler ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Klientem oraz przebiegu wzajemnej współpracy.

W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego (w razie braku przyznania kredytu kupieckiego lub gdy opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z faktur VAT przekracza 5 dni), wszelkie roszczenia Sooler o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione towary stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Kupujący z upływem dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu nie zapłaci kwoty odpowiedniej do zachowania limitu kredytu kupieckiego lub zapłaty wszystkich kwot z wymagalnych faktur VAT.

W przypadku wskazanym w ustępie 3, Sooler jest uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

Sooler posiada prawo do uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru Sooler poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, Sooler posiada uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.

§ 8 Rękojmia i gwarancja

Sooler ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów będących przedmiotem umowy, (nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty odbioru towaru) do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym. O ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela Sooler.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich Sooler niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 2 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do Sooler faksem lub emailem i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu. 

Ewentualne wady ukryte, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone Sooler w terminie 10 dni licząc od daty ich wykrycia.  

W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela Sooler (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych wyrobów.  A także zgodnie z technologią opracowaną przez Sooler.

Po zbadaniu przez przedstawiciela Sooler reklamowanego towaru sporządzony zostanie stosowny protokół, w którym przedstawiciel Sooler zamieści swoje uwagi, a w szczególności czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przedstawiciel Kupującego winien również podpisać protokół, umieszczając swoje ewentualne uwagi co do zasadności wyniku kontroli przedstawiciela Sooler.

W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sooler może wedle swego wyboru:
- obniżyć cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli pomimo zaistniałej wady dostarczony towar nadaje się do użytku,
- dokonać wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, zrealizowane na koszt i ryzyko Sooler.
- jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na wcześniejsze użycie reklamowanego towaru w pracach budowlanych, Sooler zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w ilości potrzebnej do wykonywania ewentualnych prac poprawkowych.  

Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, Kupujący nie może bez zgody Sooler podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.  

Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, Sooler nie ponosi odpowiedzialności.  

Sooler jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości Sooler oraz potrzeb Kupującego.  

Sooler  nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego zaleceń Sooler odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.  

Sooler nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

Rękojmia jest udzielana Klientowi pod warunkiem przestrzegania przez Klienta wszystkich warunków określonych w pkt. 1 – 12 powyżej.  

Sooler, niezależnie od uprawnień dotyczących rękojmi, może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez Sooler wyłącznie na piśmie.

§ 9 Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia

O ile towar będący przedmiotem Umowy nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sooler po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu do odbioru Towaru, może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nieodebranego towaru.

W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego Sooler przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości nie odebranego towaru za każdy dzień powyżej 7 dnia opóźnienia. Ponadto Sooler jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

W przypadku odstąpienia przez Sooler od umowy z przyczyn opisanych ust.1, Sooler przysługuje prawo domagania się zapłaty od Kupującego kary umownej w wysokości 10% wartości towarów, co do których Sooler odstąpiła od umowy. Ponadto Sooler jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

W przypadku zawinionego przez Sooler opóźnienia w realizacji zamówienia zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż łącznie 1,5% wartości netto całego zamówienia.

Sooler odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez Sooler z winy umyślnej.

Odpowiedzialność Sooler wobec Kupującego, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów.

Sooler nie odpowiada za użycie towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 10 Stosowanie towarów

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sooler są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sooler i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sooler.

Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sooler, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sooler nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sooler w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sooler.

Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sooler.

W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy zasięgnąć porady służb technicznych Sooler jeszcze przed rozpoczęciem stosowania wyrobów Sooler.

Informacje i porady udzielone przez Sooler nie zwalniają użytkownika wyrobów od obowiązku wykonania prób w zamierzonym zastosowaniu i celu.

Porada służb technicznych Sooler odnosi się wyłącznie do konkretnego wyrobu lub wyrobów i ich konkretnego zastosowania, a oparta jest na badaniach laboratoryjnych, które nie zastąpią prób praktycznych. 

Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sooler dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

§ 11 Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Sooler. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość niniejszych warunków po złożeniu podpisu pod: umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw. 

Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sooler o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne.

W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny

właściwy ze względu na siedzibę Sooler. Wszelkie zmiany sprzeczne z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem.

 

Powered By OpenCart & RTNET.pl
Sooler - kleje i szczeliwa przemysłowe © 2018